Get Adobe Flash player

Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se
jmenuje ZVÍDAVOST. Je to krásná vlastnost.
Všichni lidi ji nemají, ale všechny děti ji mají.

JAN WERICH

school

 

Maminko a tatínku,

 zveme Vás na návštěvu do naší pěkné mateřské školy  „Naše  sluníčka“ se zelenou zahradou vybavenou  hracími  prvky (trampolína, provazové průlezky, skluzavka, kreslící tabule),   mlhovištěm, fotbalovým a dopravním hřištěm –  METRO  C  – stanice  Budějovická  ( 5 min.cesty –  viz. Kontakty ) .  

Zřizovatel   MČ PRAHA 4

Provozní doba           7,00 – 17,30 hod  

Máme čtyři třídy –  čtyři barevná sluníčka

                                  sun-blue sun-green sun-yellow sun-red                      

 • přijímáme děti zpravidla od 3 let
 • o děti pečuje zkušený pedagogický tým
 • zařazujeme do tříd dle věku dítěte
 • specifikum – ANGLICKÁ třída – dvojjazyčné  prostředí (česká učitelka a rodilý mluvčí) – pomalý  přechod od  poslouchání k mluvení pomocí her a  ostatních činností

Předškolní vzdělávání    

   Vlastní školní vzdělávací program rozpracovaný  podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ  se jmenuje „Duhová cestička … pro Naše sluníčka“ – cestička  k poznání je cennější než poznání samé. Vychází z  práv každého dítěte na výchovu a vzdělání.      Doplňujeme rodinnou péči v oblastech, které vyžadují  odbornost ve vzdělávání dítěte.

    Hlavní činnosti, které ve vzdělávání dětem nabízíme  a umožňujeme:

 • každodenní motivační protažení těla, relaxační cvičení
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s  předměty, pomůckami, nástroji
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • pravidelná životospráva a každodenní pobyt venku
 • rozvoj řeči a mluveného projevu
 • dostatek pozitivních příkladů a vzorů, tolerance a  ohleduplnosti, vstřícné komunikace, pozitivního  hodnocení
 • přirozené poznávání okolního prostředí a svého  města
 • pěstování citlivého vztahu k přírodě, pěstování  schopnosti obdivovat, pečovat, chránit
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte, respektování jeho  individuálních vlastností a individuální přístup k  němu
 • pozornost věnujeme stránce citové a estetické
 • „Předškolka“ – poslední rok v MŠ děti po obědě  nespí a věnují se maximální přípravě pro úspěšný  vstup do základní školy
 • zaměření na výtvarnou činnost – vlastní keramická pec, práce s převážně přírodním materiálem
 • interaktivní tabule

     O to vše se snažíme pomocí hry, proitku a v široké spolupráci s rodinou.  

 

Dětem nabízíme

 • divadla v i mimo MŠ
 • tematické výlety, programy a exkurze
 • ekologické programy
 • celodenní výlety
 • kulturní akce mimo MŠ
 • „Den čertů a andílků“ s nadílkou od Mikuláše
 • „Den čarodějnic“
 • Karneval
 • Vánoční setkání
 • Mezinárodní den dětí
 • Zahradní slavnosti:
  • Lampiónový průvod
  • Den matek
  • Rozloučení s předškoláky
 • sezónní tvořivé dílničky
 • „Čteme dětem“ četba studenty střední knihovnické školy
 • „Škola nanečisto“ pro předškoláky

 

Rodičům nabízíme

 • širokou spolupráci + stálý přístup do třídy                                
 • logopedické vyšetření dítěte
 • vyšetření sluchu + zraku dítěte
 • školní psycholožku z PPP + vyšetření školní zralosti
 • „Tvoření s dětmi“ výzdoba školy
 • Den otevřených dveří + ukázkové hodiny

 

● Nadstandardní aktivity

 • angličtina
 • Výtvarníčci
 • Zpívánky – vítání občánků na radnici
 • taneční příprava
 • plavání
 • flétna
 • keramika
 • fotbal
 • solná jeskyně

Jsme mateřská škola s právní subjektivitou.      

Zápis  do  MŠ  probíhá zpravidla v měsíci  dubnu, pokud se uvolní místo, přijímáme děti i během  školního roku.

 

      

director

 

                                                                                      Eva Kuříková
ředitelka   MŠ