Get Adobe Flash player

Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se
jmenuje ZVÍDAVOST. Je to krásná vlastnost.
Všichni lidi ji nemají, ale všechny děti ji mají.

JAN WERICH

school

 

Maminko a tatínku,

 zveme Vás na návštěvu do naší pěkné mateřské školy  „Naše  sluníčka“ se zelenou zahradou vybavenou  hracími  prvky (trampolína, provazové průlezky, skluzavka, kreslící tabule),   mlhovištěm, fotbalovým a dopravním hřištěm –  METRO  C  – stanice  Budějovická  ( 5 min.cesty –  viz. Kontakty ) .  

Zřizovatel   MČ PRAHA 4

Provozní doba           7,00 – 17,30 hod  

Máme čtyři třídy –  čtyři barevná sluníčka

                                  sun-blue sun-green sun-yellow sun-red                      

 • přijímáme děti zpravidla od 3 let
 • o děti pečuje zkušený pedagogický tým
 • zařazujeme do tříd dle věku dítěte
 • specifikum – ANGLICKÁ třída – dvojjazyčné  prostředí (česká učitelka a rodilý mluvčí) – pomalý  přechod od  poslouchání k mluvení pomocí her a  ostatních činností

Předškolní vzdělávání    

   Vlastní školní vzdělávací program rozpracovaný  podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ  se jmenuje „Duhová cestička … pro Naše sluníčka“ – cestička  k poznání je cennější než poznání samé. Vychází z  práv každého dítěte na výchovu a vzdělání.      Doplňujeme rodinnou péči v oblastech, které vyžadují  odbornost ve vzdělávání dítěte.

    Hlavní činnosti, které ve vzdělávání dětem nabízíme  a umožňujeme:

 • každodenní motivační protažení těla, relaxační cvičení
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s  předměty, pomůckami, nástroji
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • pravidelná životospráva a každodenní pobyt venku
 • rozvoj řeči a mluveného projevu
 • dostatek pozitivních příkladů a vzorů, tolerance a  ohleduplnosti, vstřícné komunikace, pozitivního  hodnocení
 • přirozené poznávání okolního prostředí a svého  města
 • pěstování citlivého vztahu k přírodě, pěstování  schopnosti obdivovat, pečovat, chránit
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte, respektování jeho  individuálních vlastností a individuální přístup k  němu
 • pozornost věnujeme stránce citové a estetické
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti
 • zaměření na výtvarnou činnost – vlastní keramická pec, práce s převážně přírodním materiálem
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí po obědě odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti (např.využíváme „čtecí babičky“)
 • v povinném předškolním vzdělávání se věnujeme maximální přípravě pro úspěšný  vstup do základní školy
 • interaktivní tabule

     O to vše se snažíme pomocí hry, prožitku a v široké spolupráci s rodinou – HRAJEME SI A UĆÍME SE

     Povinné předškolní vzdělávání

    Od 1.9.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se týká všech dětí, které nejpozději do 31.8.2017 dosáhly 5 let věku. Uskutečňuje se v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Vyhlášky č.14/2005Sb

      • stanovuje se  v rozsahu nepřetržitých 4 hodin, ve dnech, v nichž  je dána  povinnost předškolního vzdělávání 

      • ředitelka školy stanovila dobu předškolního vzdělávání v časovém rozmezí – 8,30 – 12,30hodin

      • povinnost předškolního vzdělávání se nevtahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v ZŠ

      • každou denní neúčast dítěte na předškolním vzdělávání, musí rodič neodkladně omluvit do omluvného listu

      • ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je

       povinen  tento důvod nepřítomnosti dítěte doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

 

Dětem nabízíme

 • divadla v i mimo MŠ
 • tematické výlety, programy a exkurze
 • ekologické programy
 • celodenní výlety
 • kulturní akce mimo MŠ
 • „Den čertů a andílků“ s nadílkou od Mikuláše
 • „Den čarodějnic“
 • Karneval
 • Vánoční setkání
 • Mezinárodní den dětí
 • Zahradní slavnosti:
  • Lampiónový průvod
  • Den matek
  • Rozloučení s předškoláky
 • sezónní tvořivé dílničky
 • „Čteme dětem“ čtecí babičky
 • „Škola nanečisto“ pro předškoláky

 

Rodičům nabízíme

 • širokou spolupráci + stálý přístup do třídy                                
 • logopedické vyšetření dítěte
 • vyšetření zraku dítěte
 • školní psycholožku z PPP + vyšetření školní zralosti
 • „Tvoření s dětmi“ výzdoba školy
 • Den otevřených dveří + ukázkové hodiny

 

● Nadstandardní aktivity

 • angličtina
 • výtvarníčci
 • zpívánky – vítání občánků na radnici
 • taneční příprava
 • plavání
 • flétna
 • keramika
 • fotbal

 

Zápis  do  MŠ  probíhá  v měsíci  květnu, pokud se uvolní místo, přijímáme děti i během  školního roku.

 

Od 25.5.2018 bude vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37, odst.7 nařízení GDPR pro tuto mateřskou školu MČ Praha 4, hlavní kontaktní osoba Hana Maňáková

e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz, tel.č. 261192 487

director

 

Eva Kuříková
ředitelka   MŠ      


           ALL IN ONE WP online protection system

        FIREWALL is activated v 2.01
        ANTIMALWARE is activated v 3.00