O škole

 

Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se jmenuje ZVÍDAVOST. Je to krásná vlastnost.
Všichni lidi ji nemají, ale všechny děti ji mají.
JAN WERICH

Maminko a tatínku,
zveme Vás na návštěvu do naší pěkné mateřské školy „Naše sluníčka“ se zelenou zahradou vybavenou hracími prvky (trampolína, provazové průlezky, skluzavka, kreslící tabule), mlhovištěm, fotbalovým a dopravním hřištěm – METRO C – stanice Budějovická ( 5 min.cesty – viz. Kontakty ).
● Zřizovatel MČ PRAHA 4
● Provozní doba 7,00 – 17,30 hod
● Máme čtyři třídy – čtyři barevná sluníčka
                               sun-blue sun-green sun-yellow sun-red
 • přijímáme děti zpravidla od 3 let
 • o děti pečuje zkušený pedagogický tým
 • zařazujeme do tříd dle věku dítěte
 • specifikum – ANGLICKÁ třída – dvojjazyčné prostředí (česká učitelka a rodilý mluvčí) – pomalý přechod od poslouchání k mluvení pomocí her a ostatních činností
● Předškolní vzdělávání
Vlastní školní vzdělávací program rozpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ se jmenuje „Duhová cestička … pro Naše sluníčka“ – cestička k poznání je cennější než poznání samé. Vychází z práv každého dítěte na výchovu a vzdělání. Doplňujeme rodinnou péči v oblastech, které vyžadují odbornost ve vzdělávání dítěte.
Hlavní činnosti, které ve vzdělávání dětem nabízíme a umožňujeme:
 • každodenní motivační protažení těla, relaxační cvičení
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • pravidelná životospráva a každodenní pobyt venku
 • rozvoj řeči a mluveného projevu
 • dostatek pozitivních příkladů a vzorů, tolerance a ohleduplnosti, vstřícné komunikace, pozitivního hodnocení
 • přirozené poznávání okolního prostředí a svého města
 • pěstování citlivého vztahu k přírodě, pěstování schopnosti obdivovat, pečovat, chránit
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte, respektování jeho individuálních vlastností a individuální přístup k němu
 • pozornost věnujeme stránce citové a estetické
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti
 • zaměření na výtvarnou činnost – vlastní keramická pec, práce s převážně přírodním materiálem
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí po obědě odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti (např.využíváme „čtecí babičky“)
 • v povinném předškolním vzdělávání se věnujeme maximální přípravě pro úspěšný vstup do základní školy
 • interaktivní tabule

O to vše se snažíme pomocí hry, prožitku a v široké spolupráci s rodinou – HRAJEME SI A UĆÍME SE

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1.9.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se týká všech dětí, které nejpozději do 31.8.2017 dosáhly 5 let věku. Uskutečňuje se v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Vyhlášky č.14/2005Sb

• stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin, ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání
• ředitelka školy stanovila dobu předškolního vzdělávání v časovém rozmezí – 8,30 – 12,30hodin
• povinnost předškolního vzdělávání se nevtahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v ZŠ
• každou denní neúčast dítěte na předškolním vzdělávání, musí rodič neodkladně omluvit do omluvného listu
ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tento důvod nepřítomnosti dítěte doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

● Dětem nabízíme

 • divadla v i mimo MŠ
 • tematické výlety, programy a exkurze
 • ekologické programy
 • celodenní výlety
 • kulturní akce mimo MŠ
 • „Den čertů a andílků“ s nadílkou od Mikuláše
 • „Den čarodějnic“
 • Karneval
 • Vánoční setkání
 • Mezinárodní den dětí
 • Zahradní slavnosti:
  • Lampiónový průvod
  • Den matek
  • Rozloučení s předškoláky
 • sezónní tvořivé dílničky
 • „Čteme dětem“ čtecí babičky
 • „Škola nanečisto“ pro předškoláky

● Rodičům nabízíme

 • širokou spolupráci + stálý přístup do třídy
 • logopedické vyšetření dítěte
 • vyšetření zraku dítěte
 • školní psycholožku z PPP + vyšetření školní zralosti
 • „Tvoření s dětmi“ výzdoba školy
 • Den otevřených dveří + ukázkové hodiny

● Nadstandardní aktivity

 • angličtina
 • výtvarníčci
 • zpívánky – vítání občánků na radnici
 • plavání
 • flétna
 • keramika
 • fotbal

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu, pokud se uvolní místo, přijímáme děti i během školního roku.

 

director

Eva Kuříková
ředitelka MŠ