Aktuality

Provoz MŠ v současné době v obvyklých podmínkách.

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s dětmi a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu.

 

Co bude v naší školce v …………?

  

   Přejeme vám všem pohodové léto

a mnoho hezkých zážitků s vašimi dětmi!

 

 

Platba úplaty za MŠ probíhá bezhotovostně na účet MŠ, a to vždy

do 15. dne příslušného měsíce.

                 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ZÁKLADNÍ INFORMACE a PRAVIDLA pro provoz
MŠ Praha 4, Přímětická 1247
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky , a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT, která se mohou měnit dle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů
Příchod do areálu MŠ a pohyb před MŠ
-— neshlukovat se na zahradě před hlavním vchodem do budovy MŠ, v případě potřeby dbát pokynů školnice, která zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před a v MŠ
-— po vyzvednutí dítěte z MŠ nelze využívat s dětmi hrací prvky školní zahrady, rodiče se nemohou shlukovat ve skupinkách a musí neprodleně opustit areál MŠ
V prostorách mateřské školy
-— doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání, vyzvednutí dítěte)
— Děti a učitelky respirátory v prostorách školy nosit nemusí, nepedagogičtí pracovníci ano.
-— pro vstup do budovy školy vždy zvoňte pouze na školnici a dodržujte, prosím, dobu příchodu do 9.00hod ranní
-— po vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci rukou (zavěšeno dostatečně vysoko , aby nemohly použít děti, vedle vchodových dveří)
-— v budově prosíme o dodržování rozestupů k šatnám dětí
-— přezuté a převlečené dítě předejte do umývárny učitelce, která dohlédne na řádné umytí rukou dítěte (20 – 30 sekund mýdlem
Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovaly a nezdržovaly se ve třídě.
Vstup do třídy je povolen pokud je v zájmu dítěte (adaptace nových dětí), a to pouze v respirátoru a na nezbytně dlouhou dobu.
Co dítě potřebuje do školky?
  Letní období:
-— batůžek (pro odchod domů ze zahrady)
– vlastní podepsaná lahvička s pitím (bude průběžně v MŠ doplňována tekutinou)
– žádáme dávat dětem sportovní oblečení a co nejméně věcí k převlékání
   Zimní období:
– pouze lahvička s pitím
ZÁKAZ odkládání jakýchkoliv vašich osobních tašek v šatně dětí!
Pobyt dětí v MŠ
zatím nebude pořádat jakékoliv akce s rodiči, akce mimo areál MŠ, výlety
– využíváme pouze areál MŠ, včetně zahrady a dopravního hřiště školy
— – na zahradě jsou vymezeny prostory pro jednotlivé třídy a ani v budově se třídy dětí nebudou zbytečně spojovat
—- co nejvíce času (pokud nám dovolí počasí) trávíme venku, odpoledne (mimo zimní měsíce) se rozcházíme na zahradě (dítě si s sebou k odchodu domů bere batůžek, rodiče nemají již přístup do budovy MŠ)
— – ve třídách dezinfikujeme hrací plochy, hračky, stoly a dodržujeme zvýšená hygienická pravidla
— – používáme pouze papírové ubrousky pro stolování
—- s jídlem (svačina) manipulují pouze kuchařky nebo učitelka v rukavicích, děti se zatím v této mimořádné situaci  
  neobsluhují samy
— – toalety mají mýdlo v dávkovači, úklid a dezinfekce probíhá průběžně denně
—- časté větrání je zásadním preventivním faktorem , provádíme co nejčastěji
— – uklízečky byly informovány a poučeny o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění, dezinfekci povrchů a předmětů, o důkladném čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí
-—  školnice provádí několikrát denně dezinfekci povrchů , které používá zvláště velký počet lidí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla)
-— pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min.EN14476 nebo DVV/RKI)
Při podezření na možné příznaky COVID-19
-— nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
— – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do vyčleněné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce – zákonný zástupce musí neprodleně dítě vyzvednout z MŠ
-— škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
—
Do MŠ přijímáme pouze děti bez kašle, rýmy a zvýšené teploty
Předem děkujeme za ohleduplnost.
Povinnost zákonného zástupce před prvním vstupem dítěte do MŠ a následně
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
—- seznámit se s provozem školy a hygienickým opatřením
– povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle
-— aktualizovat na sebe kontakt (telefon, e-mail)
-— od dětí se nevyžaduje před prvním příchodem do MŠ prohlášení o bezinfekčnosti
Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.
V případě uzavření MŠ bude zahájeno distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:
Distanční výuka v MŠ pro předškoláky
Novelou školského zákona č. 349/2020Sb. jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích (uzavření MŠ či nařízené karanténě zakazující přítomnost dětí v MŠ)
Mateřská škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to pouze dětem , pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Povinně chodí (jeden rok před nástupem do ZŠ) do mateřské školy předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Distanční výuka se netýká dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné.
Mateřská škola spustí distanční vzdělání pokud není osobní přítomnost
  1. A) dětí z celé mateřské školy
  2. B) polovina dětí z předškolní třídy
Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle ŠVP PV v MŠ Praha 4, Přímětická 1247 a týdenních plánů učitelek v dané třídě.
Vzdělávací podpora bude poskytována formou předání/zasílání výukového plánu (srozumitelně a hravě) na dané období.
MŠ nemá povinnost distančně vzdělávat pokud dítě chybí z jiného důvodu (např. osobní důvody rodiny, nemoc).