Get Adobe Flash player

 

PROVOZ naší mateřské školy přerušen od 3.8.2020 do 31.08.2020 znovu zahájen 01.09.2020

V měsíci srpnu bude provoz na zřizovatelem určené jiné mateřské škole

pro přihlášené děti (informace v naší MŠ)

 

Dokument ke stažení:

Čestné_prohlášení

Evidenční_list

 

PRAVIDLA pro zahájení provozu MŠ v období do konce

                                                            školního roku 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ Praha 4, Přímětická 1247, a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT.

Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

-— zakrytí úst a nosu rouškou při vstupu do areálu MŠ

— – dodržení 2 m odstupů mezi jednotlivými rodinami v souladu s krizovými opatřeními

 

Příchod do areálu MŠ a pohyb před MŠ

—  – neshlukovat se před hlavním vchodem do budovy, v případě potřeby dbát pokynů školnice,

která zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před MŠ

—  – v areálu MŠ dodržují rodiny odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními ( na zemi jsou

nalepena barevná sluníčka vyznačující odstupy)

—  – po vyzvednutí dítěte z MŠ nelze využívat s dětmi hrací prvky školní zahrady, rodiče se nemohou

shlukovat ve skupinkách a musí neprodleně opustit areál MŠ

 

V prostorách mateřské školy

— – doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou

dobu ( předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a učitelky roušky v prostorách školy nosit nemusí, nepedagogičtí pracovníci ano.

— – pro vstup do budovy školy vždy zvoňte pouze na školnici a dodržujte, prosím, dobu příchodu do 9.00hod

– — po vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci rukou (zavěšeno dostatečně vysoko , aby nemohly použít děti,

vedle vchodových dveří)

—     Dětem při příchodu do MŠ bude měřena teplota

–  škola má bezkontaktní teploměr k měření  tělesné teploty

—  – v budově také dodržujte žádané rozestupy k šatnám dětí

—  – v šatně bude VŽDY pouze jedna rodina s dítětem, případně dbejte pokynů školnice

—  – přezuté a převlečené dítě předejte do umývárny učitelce, která dohlédne na řádné umytí rukou

dítěte (20 – 30 sekund mýdlem) , rodiče do umývárny nevstupují

 Do MŠ přijímáme pouze děti bez kašle, rýmy a zvýšené teploty

 

Co dítě potřebuje do školky?

— – batůžek s náhradním oblečením (tričko, spodní prádlo, tepláčky)

 – každý den nosit vlastní podepsanou lahvičku s pitím (bude průběžně v MŠ doplňována tekutinou)

 — -1 roušku pro případ náhlého použití

 — – žádáme dávat dětem sportovní oblečení a co nejméně věcí k převlékání, děti nebudou používat

      pytle z MŠ, vše bude v batůžku

 

Pobyt dětí v MŠ

   —   MŠ nebude pořádat jakékoliv akce s rodiči, mimo areál MŠ, výlety, divadla apod

—  – využíváme pouze areál MŠ, včetně zahrady a dopravního hřiště školy

—   – děti jsou rozděleny do kolektivů, které neslučujeme a pokud situace bude příznivá, nebudeme v

kolektivech střídat učitelky

—   – na zahradě jsou vymezeny páskou oddělené prostory pro jednotlivé skupiny, které se v jednotlivých prostorech po dni střídají a ani v budově se skupiny dětí nepotkávají

—   – co nejvíce času (pokud nám dovolí počasí) trávíme venku, ráno se scházíme na zahradě,

odpoledne se rozcházíme na zahradě (dítě si s sebou k odchodu domů bere batůžek, rodiče nemají

již přístup do budovy MŠ)

—   – ve třídách dezinfikujeme hrací plochy, hračky, stoly

—    – používáme papírové ručníky, papírové ubrousky pro stolování

—   – s jídlem (svačina) manipulují pouze kuchařky nebo učitelka v rukavicích, děti se v této mimořádné

situaci neobsluhují samy

—     – toalety mají mýdlo v dávkovači, jednorázové papírové ručníky, úklid a dezinfekce probíhá

průběžně v denní době, mimo tento úklid paní školnice průběžně dezinfikuje kliky dezinfekčním

přípravkem přiděleným škole zřizovatelem

—      – časté větrání je zásadním preventivním faktorem , provádíme co nejčastěji

—      – uklízečky byly informovány a poučeny o hygienických zásadách a o potřebě průběžného

čištění, dezinfekce povrchů a předmětů, o důkladném čištění všech místností, ve kterých se děti,

pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí

—       – mimo to školnice provádí dezinfekce povrchů , které používá zvláště velký počet lidí několikrát

denně (např. kliky dveří, spínače světla)

—       – pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní

aktivitou, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min.

EN14476 nebo DVV/RKI)

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

—  – nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích

cest) nesmí do školy vstoupit

—  –  pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti

a kontaktujeme zákonné zástupce – zákonný zástupce musí neprodleně dítě vyzvednout z MŠ, o

podezření se informuje spádová hygienická stanice

—

Povinnost zákonného zástupce před prvním vstupem dítěte do MŠ

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

povinnost podepsat čestné prohlášení (vytisknout nebo k dispozici při příchodu)

(písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

.  povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle

– seznámit se s provozem školy a hygienickým opatřením

Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Za měsíce, kdy děti nebudou navštěvovat MŠ nebude platba

v tomto školním roce za vzdělávání vybírána.