Aktuality

INFORMACE K PROVOZU od 12.4.2021

M I M O Ř Á D N É     O P A T Ř E N Í

MZ jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,                s výjimkou:

      1. dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v  neměnných

          skupinách nejvýše 15 dětí.

      2. Určené školy pro děti rodičů pracujících v IZS a vybraných oborech končí.

Od 12.4. 2021 je péče o tyto děti zajištěna dle Nařízení MZ a Manuálu MŠMT v jejich kmenových mateřských školách a to v případě,

že  zákonní zástupci dětí vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií a je potřeba zajistit péči o jejich děti.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě písemného potvrzení  práce   od zaměstnavatele.

 

Testování dětí.

Testování dětí a zaměstnanců školy je hlavní podmínkou návratu do mateřské školy , a to na základě mimořádného opatření MZ, které  uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti dítěte   na prezenčním vzdělávání v mateřské škole.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před  nástupem do mateřské školy, kam  bude vpuštěno dítě pouze s platným negativním antigenním testem.

Testujeme AG testy, výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR , testy mají atest MZ ČR a MHMP zajistilo jejich distribuci.

S testováním vždy pomůže dítěti zákonný zástupce  (test  bude trvat cca 20 minut) Zákonný zástupce se  s dítětem dostaví  pouze tehdy, pokud dítě nemá příznaky infekčního virového onemocnění.  Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U pozitivního výsledku testu bude dítě odesláno na RT-PCR test.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit. Pokud  ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud bude mít dítě v dnech testování absenci, test bude proveden v den jeho nástupu do mateřské školy.

Nebojte se, se vším vám poradíme a společně  zvládneme!

Podrobné informace o provozu škol a testování naleznete na webu MŠMT: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz).

 

Zákaz vstupu třetích osob do  mateřské školy .

 V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s dětmi a pracovníky školy v prostorách

školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu.

 

Těšíme se na vás!

 

 

 

 

Ošetřovné pro rodiče

Informace o ošetřovném můžete získat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Co bude v naší školce ?
Žádáme rodiče, aby až do odvolání
pozastavili platbu úplaty za MŠ.
                                                                                            
                                                                        Případné přeplatky MŠ bude vracet
                          
           ZÁPIS pro školní rok 2021/2022
                          Zápis bude probíhat v období od     02. května do 16.května 2021
                              (bez osobní účasti)

 

Žádost (v DOKUMENTY) s přílohou  mohou zákonní zástupci doručit do MŠ:

                         –  do datové schránky MŠ

                        –  e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem zák. zástupce

                        – poštou

                        – osobní podání do schránky MŠ  

Příloha k žádosti 

– doložit trvalý pobyt kopií dětského OP, nebo výpisem z ÚMČ Praha 4 (cizinci dokládají místo pobytu)

                  – kopie rodného listu dítěte

                  – doložení potvrzení řádného očkování dítěte lékařem                  

                    (objednat se u lékaře, nebo lékař na žádost může vydat potvrzení e-mailem)

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje MŠ doklad o očkování, u dětí mladších 5 let ano.

 

Kritéria pro přijetí:

– trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 4 

– věk dítěte – přednost mají děti s povinným předškolním vzděláváním, které

                     dosáhnou do 31.8.2021 pěti let

(zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě , které dosáhne do 31.8.2021 pěti let k zápisu do MŠ)

                    –  dále děti seřazené dle věku od nejstaršího k nejmladšímu do naplnění kapacity MŠ

                     
                          
                             Výsledky zápisu:               31.05.2021
                      
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ      –    ZRUŠEN z epidemiologických důvodů.
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁKLADNÍ INFORMACE a PRAVIDLA pro provoz
MŠ Praha 4, Přímětická 1247
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky , a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT, která se mohou měnit dle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů
Příchod do areálu MŠ a pohyb před MŠ
-— neshlukovat se na zahradě před hlavním vchodem do budovy MŠ, v případě potřeby dbát pokynů školnice, která zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před a v MŠ
-— po vyzvednutí dítěte z MŠ nelze využívat s dětmi hrací prvky školní zahrady, rodiče se nemohou shlukovat ve skupinkách a musí neprodleně opustit areál MŠ
V prostorách mateřské školy
-— doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání, vyzvednutí dítěte)
— Děti a učitelky roušky v prostorách školy nosit nemusí, nepedagogičtí pracovníci ano.
-— pro vstup do budovy školy vždy zvoňte pouze na školnici a dodržujte, prosím, dobu příchodu do 9.00hod ranní
-— po vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci rukou (zavěšeno dostatečně vysoko , aby nemohly použít děti, vedle vchodových dveří)
-— v budově prosíme o dodržování rozestupů k šatnám dětí
-— přezuté a převlečené dítě předejte do umývárny učitelce, která dohlédne na řádné umytí rukou dítěte (20 – 30 sekund mýdlem
Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovaly a nezdržovaly se ve třídě.
Vstup do třídy je povolen pokud je v zájmu dítěte (adaptace nových dětí), a to pouze v roušce a na nezbytně dlouhou dobu.
Co dítě potřebuje do školky?
  Letní období:
-— batůžek (pro odchod domů ze zahrady)
– vlastní podepsaná lahvička s pitím (bude průběžně v MŠ doplňována tekutinou)
– 1 roušku pro případ náhlého použití
– žádáme dávat dětem sportovní oblečení a co nejméně věcí k převlékání
   Zimní období:
– pouze lahvička s pitím
ZÁKAZ odkládání jakýchkoliv vašich osobních tašek v šatně dětí!
Pobyt dětí v MŠ
zatím nebude pořádat jakékoliv akce s rodiči, mimo areál MŠ, výlety
– využíváme pouze areál MŠ, včetně zahrady a dopravního hřiště školy
— – na zahradě jsou vymezeny prostory pro jednotlivé třídy a ani v budově se třídy dětí nebudou zbytečně spojovat
—- co nejvíce času (pokud nám dovolí počasí) trávíme venku, odpoledne (mimo zimní měsíce) se rozcházíme na zahradě (dítě si s sebou k odchodu domů bere batůžek, rodiče nemají již přístup do budovy MŠ)
— – ve třídách dezinfikujeme hrací plochy, hračky, stoly a dodržujeme zvýšená hygienická pravidla
— – používáme pouze papírové ubrousky pro stolování
—- s jídlem (svačina) manipulují pouze kuchařky nebo učitelka v rukavicích, děti se v této mimořádné situaci neobsluhují samy
— – toalety mají mýdlo v dávkovači, úklid a dezinfekce probíhá průběžně denně
—- časté větrání je zásadním preventivním faktorem , provádíme co nejčastěji
— – uklízečky byly informovány a poučeny o hygienických zásadách a o potřebě průběžného
– čištění, dezinfekce povrchů a předmětů, o důkladném čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí
mimo to školnice provádí dezinfekce povrchů , které používá zvláště velký počet lidí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla)
-— pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min.EN14476 nebo DVV/RKI)
Při podezření na možné příznaky COVID-19
-— nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
— – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do vyčleněné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce – zákonný zástupce musí neprodleně dítě vyzvednout z MŠ
-— škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
—Do MŠ přijímáme pouze děti bez kašle, rýmy a zvýšené teploty
Předem děkujeme za ohleduplnost.
Povinnost zákonného zástupce před prvním vstupem dítěte do MŠ a následně
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
—- seznámit se s provozem školy a hygienickým opatřením
– povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle
-— aktualizovat na sebe kontakt (telefon, e-mail)
-— od dětí se nevyžaduje před prvním příchodem do MŠ prohlášení o bezinfekčnosti
Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení
pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.
V případě uzavření MŠ bude zahájeno distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:
Distanční výuka v MŠ pro předškoláky
Novelou školského zákona č. 349/2020Sb. jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích (uzavření MŠ či nařízené karanténě zakazující přítomnost dětí v MŠ)
Mateřská škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to pouze dětem , pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Povinně chodí (jeden rok před nástupem do ZŠ) do mateřské školy předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Distanční výuka se netýká dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné.
Mateřská škola spustí distanční vzdělání pokud není osobní přítomnost
  1. A) dětí z celé mateřské školy
  2. B) polovina dětí z předškolní třídy
Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle ŠVP PV v MŠ Praha 4, Přímětická 1247 a týdenních plánů učitelek v dané třídě.
Vzdělávací podpora bude poskytována formou předání/zasílání výukového plánu (srozumitelně a hravě) na dané období.
MŠ nemá povinnost distančně vzdělávat pokud dítě chybí z jiného důvodu (např. osobní důvody rodiny, nemoc).