Aktuality

Provoz MŠ v současné době v obvyklých podmínkách.

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s dětmi a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu.

 

Co bude v naší školce v KVĚTNU?

  

  3.5. –   5.část: Nebezpečí od cizích lidí

   

   9.5. –  „O námořníku Čepičkovi“

               – pohádka v MŠ

 

 16.5. –  výlet do Liberce

 

 18.5. – DEN MATEK

            zahradní slavnost 

 

  23.5. – společné FOTOgrafování

 

 

Platba úplaty za MŠ probíhá bezhotovostně na účet MŠ, a to vždy

do 15. dne příslušného měsíce.

                 
ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY pro školní rok 2022/2023

                                           Výsledky 1.termínu zápisu  31.05.2022

 

Kritéria pro přijetí

 – trvalý pobyt dítěte na MČ Praha 4 (donést potvrzení – občanský průkaz dítěte

                                                               nebo výpis z informačního systému  ÚMČ Prahy 4,

                                                               Odbor správních agend;

                                                               u cizinců potvrzení  o trvalém pobytu) 

  – věk dítěte (předložit rodný list dítěte) – přijímáme děti od nejstaršího k nejmladšímu do naplnění kapacity

– přijímáme děti, které dovrší do 31.8.2022 třech let

Zákonný zástupce je povinen do MŠ přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2022 pěti let, k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

pro školní rok 2022/2023

Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4

на 2022/2023 навчальний рік

 

·         1. termín zápisu do MŠ je stanoven na 11. – 12. 5. 2022

  1. termín zápisu je organizován pro předškolní vzdělávání, které se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později; a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 34a odst. 1 školského zákona).

Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod celou MČ,
je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou.

·         2. termín zápisu do MŠ je stanoven na 14. – 15. 6. 2022

2. termín zápisu je organizován pouze pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, vyplývá z ustanovení § 34a odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Dále mohou být přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2022, a to až do naplnění kapacity školy.

Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod celou MČ,
je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou.

  • Термін зарахування до дитячих садків призначений на 14 – 15 червня 2022 року
  1. Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

Обов’язок законного представника зареєструвати дитину для зарахування до дошкільної освіти у календарному році в якому починається обов’язок дитини дошкільного навчання. Це випливає з положень частини 2 статті 34а Закону № 561/ 2004 Sb., Закону про освіту.

Зарахування до садочку на 2022/2023 навчальний рік є обов’язковим для дітей (за винятком дітей з глибокими розумовими вадами), яким до 31 серпня 2022 року виповниться п’ять років. Крім того до 31 серпня 2022 року можуть прийматися діти які досягли чотирьох та трьох років відповідно до наповнення садочку.

Контакти дитячих садків підлягаючих району Прага 4 можна знайти тут:

https://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html

https://skoly.praha4.cz/MS-Praha-4

Детальну інформацію про зарахування можна знайти на сайтах окремих садочків.

Враховуючи, що дитячі садочки підлеглі міській частині мають охоплення всього району, батьки самі вирішують, який садок обрати для своєї дитини в межах мійської частини Прага 4.

       

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ZÁKLADNÍ INFORMACE a PRAVIDLA pro provoz
MŠ Praha 4, Přímětická 1247
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky , a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT, která se mohou měnit dle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů
Příchod do areálu MŠ a pohyb před MŠ
-— neshlukovat se na zahradě před hlavním vchodem do budovy MŠ, v případě potřeby dbát pokynů školnice, která zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před a v MŠ
-— po vyzvednutí dítěte z MŠ nelze využívat s dětmi hrací prvky školní zahrady, rodiče se nemohou shlukovat ve skupinkách a musí neprodleně opustit areál MŠ
V prostorách mateřské školy
-— doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání, vyzvednutí dítěte)
— Děti a učitelky respirátory v prostorách školy nosit nemusí, nepedagogičtí pracovníci ano.
-— pro vstup do budovy školy vždy zvoňte pouze na školnici a dodržujte, prosím, dobu příchodu do 9.00hod ranní
-— po vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci rukou (zavěšeno dostatečně vysoko , aby nemohly použít děti, vedle vchodových dveří)
-— v budově prosíme o dodržování rozestupů k šatnám dětí
-— přezuté a převlečené dítě předejte do umývárny učitelce, která dohlédne na řádné umytí rukou dítěte (20 – 30 sekund mýdlem
Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovaly a nezdržovaly se ve třídě.
Vstup do třídy je povolen pokud je v zájmu dítěte (adaptace nových dětí), a to pouze v respirátoru a na nezbytně dlouhou dobu.
Co dítě potřebuje do školky?
  Letní období:
-— batůžek (pro odchod domů ze zahrady)
– vlastní podepsaná lahvička s pitím (bude průběžně v MŠ doplňována tekutinou)
– žádáme dávat dětem sportovní oblečení a co nejméně věcí k převlékání
   Zimní období:
– pouze lahvička s pitím
ZÁKAZ odkládání jakýchkoliv vašich osobních tašek v šatně dětí!
Pobyt dětí v MŠ
zatím nebude pořádat jakékoliv akce s rodiči, akce mimo areál MŠ, výlety
– využíváme pouze areál MŠ, včetně zahrady a dopravního hřiště školy
— – na zahradě jsou vymezeny prostory pro jednotlivé třídy a ani v budově se třídy dětí nebudou zbytečně spojovat
—- co nejvíce času (pokud nám dovolí počasí) trávíme venku, odpoledne (mimo zimní měsíce) se rozcházíme na zahradě (dítě si s sebou k odchodu domů bere batůžek, rodiče nemají již přístup do budovy MŠ)
— – ve třídách dezinfikujeme hrací plochy, hračky, stoly a dodržujeme zvýšená hygienická pravidla
— – používáme pouze papírové ubrousky pro stolování
—- s jídlem (svačina) manipulují pouze kuchařky nebo učitelka v rukavicích, děti se zatím v této mimořádné situaci  
  neobsluhují samy
— – toalety mají mýdlo v dávkovači, úklid a dezinfekce probíhá průběžně denně
—- časté větrání je zásadním preventivním faktorem , provádíme co nejčastěji
— – uklízečky byly informovány a poučeny o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění, dezinfekci povrchů a předmětů, o důkladném čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí
-—  školnice provádí několikrát denně dezinfekci povrchů , které používá zvláště velký počet lidí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla)
-— pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min.EN14476 nebo DVV/RKI)
Při podezření na možné příznaky COVID-19
-— nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
— – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do vyčleněné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce – zákonný zástupce musí neprodleně dítě vyzvednout z MŠ
-— škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
—
Do MŠ přijímáme pouze děti bez kašle, rýmy a zvýšené teploty
Předem děkujeme za ohleduplnost.
Povinnost zákonného zástupce před prvním vstupem dítěte do MŠ a následně
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
—- seznámit se s provozem školy a hygienickým opatřením
– povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle
-— aktualizovat na sebe kontakt (telefon, e-mail)
-— od dětí se nevyžaduje před prvním příchodem do MŠ prohlášení o bezinfekčnosti
Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.
V případě uzavření MŠ bude zahájeno distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:
Distanční výuka v MŠ pro předškoláky
Novelou školského zákona č. 349/2020Sb. jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích (uzavření MŠ či nařízené karanténě zakazující přítomnost dětí v MŠ)
Mateřská škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to pouze dětem , pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Povinně chodí (jeden rok před nástupem do ZŠ) do mateřské školy předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Distanční výuka se netýká dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné.
Mateřská škola spustí distanční vzdělání pokud není osobní přítomnost
  1. A) dětí z celé mateřské školy
  2. B) polovina dětí z předškolní třídy
Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle ŠVP PV v MŠ Praha 4, Přímětická 1247 a týdenních plánů učitelek v dané třídě.
Vzdělávací podpora bude poskytována formou předání/zasílání výukového plánu (srozumitelně a hravě) na dané období.
MŠ nemá povinnost distančně vzdělávat pokud dítě chybí z jiného důvodu (např. osobní důvody rodiny, nemoc).