Aktuality

Provoz MŠ v současné době v obvyklých podmínkách.

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s dětmi a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu.

 

 

Co bude v naší školce v únoru?              

 

PROJEKT „Babička čte pohádku“

                 – u předškoláků 1x týdně po obědě čte babička           

                  ( mezigenerační propojení )         

 

                      

   12.02. – 16.02.  odpolední  LYŽOVÁNÍ pro přihlášené děti

 

   14.02.  – „Škola nanečisto“

                     návštěva vyučování v 1.třídě ZŠ Bítovská

                    (předškoláci)

  

    21.02. – „Kouzelnický pohádkář“

                   kouzelnické představení v MŠ

 

    22.02. – KARNEVAL

                   (děti v maskách)

 

    27.02. – „Jak si čistit zoubky“

                     dentální prevence s mediky zubního lékařství

 

    28.02. –  „Jsme rádi spolu…proto na čajíček a dortíček

                                                                  do Žlutých sluníček“                                         

                       odpolední setkání s rodiči                          

 

                                                                      

Platba úplaty za MŠ probíhá bezhotovostně na účet MŠ, a to vždy

do 15. dne příslušného měsíce.

 

 

 

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům pokračuje i ve školním roce 2023/2024

Usnesení  Rady zastupitelstva hl.m.Prahy č.2386 ze dne 5.9.2022

Přehled základních opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023, na které lze žádat příspěvek

 

OPATŘENÍ č.1 – STRAVNÉ

                            Výše podpory 100% při splnění podmínek stanovené usnesením ZHMP a metodikou.

OPATŘENÍ č.2 – ŠKOLNÉ

                             Výše podpory 100% při splnění podmínek stanovené usnesením ZHMP a metodikou.

 

Podmínky pro podávání žádosti o:

prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole .

Oprávněným žadatelem o prominutí úplaty za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.

Žadatel podává žádost ředitelce školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:

pomocprazanum.praha.eu) nebo na webových stránkách MŠ

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek,:

    či pobírá některou  z následujících dávek:

o příspěvek či doplatek na bydlení;

o okamžitou dávku v hmotné nouzi;

o přídavek na dítě;

o dávky pěstounské péče;

o čelí exekuci/insolvenci;

o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200Kč/osobu/den

   (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.Školského zákona.

O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka školy vyrozumí žadatele.

V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitelka školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.

Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

 

Způsob a termíny podávání žádostí o prominutí úplaty za školné, stravné

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2023/2024.

Přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy , Praha 4, Přímětická 1247 průběžně,

a to s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1. dalšího měsíce.

 

Písemné žádosti (na formuláři) předejte ředitelce školy pouze osobně v kanceláři školy (lze hodinu domluvit telefonicky).

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
ZÁKLADNÍ INFORMACE a PRAVIDLA pro provoz v době epidemiologických opatření
MŠ Praha 4, Přímětická 1247
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky , a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT, která se mohou měnit dle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů
Příchod do areálu MŠ a pohyb před MŠ
– neshlukovat se na zahradě před hlavním vchodem do budovy MŠ, v případě potřeby dbát pokynů školnice, která zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před a v MŠ
– po vyzvednutí dítěte z MŠ nelze využívat s dětmi hrací prvky školní zahrady, rodiče se nemohou shlukovat ve skupinkách a musí neprodleně opustit areál MŠ
V prostorách mateřské školy
– doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání, vyzvednutí dítěte)
– pro vstup do budovy školy vždy zvoňte pouze na školnici a dodržujte, prosím, dobu příchodu do 9.00hod ranní
– po vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci rukou (zavěšeno dostatečně vysoko , aby nemohly použít děti, vedle vchodových dveří)
– v budově prosíme o dodržování rozestupů k šatnám dětí
– přezuté a převlečené dítě předejte do umývárny učitelce, která dohlédne na řádné umytí rukou dítěte (20 – 30 sekund mýdlem
Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovaly a nezdržovaly se ve třídě.
Vstup do třídy je povolen pokud je v zájmu dítěte.
Co dítě potřebuje do školky?
 -batůžek (pro odpolední odchod domů ze zahrady)
– žádáme dávat dětem sportovní oblečení a co nejméně věcí k převlékání
ZÁKAZ odkládání jakýchkoliv vašich osobních tašek v šatně dětí!
Pobyt dětí v MŠ
zatím bude pořádat jakékoliv akce (s rodiči, výlety …) dle momentální epidemiologické situace.
 – na zahradě jsou vymezeny prostory pro jednotlivé třídy a ani v budově se třídy dětí nebudou zbytečně spojovat
– co nejvíce času (pokud nám dovolí počasí) trávíme venku, odpoledne (mimo zimní měsíce) se rozcházíme na zahradě (dítě si s sebou k odchodu domů bere batůžek, rodiče nemají již přístup do budovy MŠ)
 – ve třídách stále dezinfikujeme hrací plochy, hračky, stoly a dodržujeme zvýšená hygienická pravidla
– s jídlem (svačina) manipulují pouze kuchařky nebo učitelka v rukavicích  
 – toalety mají mýdlo v dávkovači, úklid a dezinfekce probíhá průběžně denně
časté větrání je zásadním preventivním faktorem , provádíme co nejčastěji
 – uklízečky byly informovány a poučeny o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění, dezinfekci povrchů a předmětů, o důkladném čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci MŠ nacházejí
–  školnice provádí několikrát denně dezinfekci povrchů , které používá zvláště velký počet lidí několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla)
– pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min.EN14476 nebo DVV/RKI)
Při podezření na možné příznaky COVID-19
– nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 – pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do vyčleněné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce – zákonný zástupce musí neprodleně dítě vyzvednout z MŠ
– škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
Do MŠ přijímáme pouze děti bez kašle, rýmy a zvýšené teploty
Předem děkujeme za ohleduplnost.
Povinnost zákonného zástupce před prvním vstupem dítěte do MŠ a následně
Mateřská škola a její provoz se řídí nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ.
V případě uzavření MŠ bude zahájeno distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:
Distanční výuka v MŠ pro předškoláky
Novelou školského zákona č. 349/2020Sb. jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích (uzavření MŠ či nařízené karanténě zakazující přítomnost dětí v MŠ)
Mateřská škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to pouze dětem , pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Povinně chodí (jeden rok před nástupem do ZŠ) do mateřské školy předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Distanční výuka se netýká dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné.
Mateřská škola spustí distanční vzdělání pokud není osobní přítomnost
  1. A) dětí z celé mateřské školy
  2. B) polovina dětí z předškolní třídy
Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle ŠVP PV v MŠ Praha 4, Přímětická 1247 a týdenních plánů učitelek v dané třídě.
Vzdělávací podpora bude poskytována formou předání/zasílání výukového plánu (srozumitelně a hravě) na dané období.
MŠ nemá povinnost distančně vzdělávat pokud dítě chybí z jiného důvodu (např. osobní důvody rodiny, nemoc).